Požární ochrana

Při smluvní spolupráci Vám rovněž nabízíme bezplatné zastupování Vaší organizace při kontrole Státním požárním dozorem. 


1. Základní legislativa: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revize spalinové cesty 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů


2. Dokumentace:

Druhy, obsah a způsob vedení dokumentace požární ochrany stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně. Součástí dokumentace musí být uvedení místa, pro které je zpracována, datum zpracování, a uvedeno musí být také jméno a číslo odborné způsobilosti osoby, která dokumentaci zpracovala. Zpracujeme Vám tuto dokumentaci požární ochrany:

a) dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) posouzení požárního nebezpečí,

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

d) požární řád,

e) požární poplachové směrnice,

f) požární evakuační plán,

g) dokumentaci zdolávání požáru,

h) řád ohlašovny požárů,

i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

j) dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

k) zavedeme požární knihu,

l) dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní listy atd.

Kontrola dokumentace požární ochrany se musí provádět v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok.


3. Preventivní požární prohlídky:

Provádíme pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek. Tyto kontroly požární ochrany se musí provádět v objektech a zařízeních, ve kterých právnická nebo podnikající fyzická osoba provozuje činnost:

se zvýšeným nebo vysokým požárním zatížením

bez zvýšeného požárního zatížení, přičemž se v objektu nebo provozu vyskytují současně nejméně 3 zaměstnanci nebo osoby o obdobném pracovním vztahu k provozovateli, nebo se zde vyskytuje veřejnost, nebo povinnosti provádět prohlídky stanoví provozovatel této činnosti

Lhůty preventivních požárních prohlídek:

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za rok
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 6 měsíců
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za 3 měsíce

Každou požární kontrolu zapisujeme do požární knihy ihned po jejím provedení. Samozřejmostí je také naše spolupráce s Vámi při odstraňování závad zjištěných při prohlídkách a sami provedeme odstranění závad, které jsou v naší kompetenci.

4. Školení zaměstnanců:

Povinnost zabezpečit školení a odbornou přípravu zaměstnanců mají všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Rozsah a obsah školení a odborných příprav stanovuje zaměstnavatel v tématickém plánu a časovém rozvrhu pro školení.

Školení a odbornou přípravu zaměstnanců nabízíme v tomto rozsahu:

  • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně - školení se má provádět při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za 3 roky, není-li organizační směrnicí stanovena lhůta kratší
  • školení zaměstnanců o požární ochraně - školení se má provádět pri nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnanců, pokud se tím mění obsah již absolvovaného školení, toto školení se pak opakuje nejméně jednou za 2 roky, není-li organizační směrnicí stanovena lhůta kratší
  • školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době - školení se má provádět před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok
  • odborná příprava preventistů požární ochrany - provádí se před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok
  • odborná příprava požárních hlídek - u zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do preventivních požárních hlídek se jejich odborná příprava provádí před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok


© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít