BOZP

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Jistě víte, že podcenění těchto povinností vyplývajících ze současné právní úpravy se nemusí vyplatit.

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (např. OSVČ) upravuje zákon č. 309/2006 Sb.

Nejen na základě zákoníku práce, ale i podle řady dalších předpisů, jsou zaměstnavatelé, právnické osoby a podnikající fyzické osoby (OSVČ) povinni zpracovat a vést dokumenty organizující systém prevence rizik. Zpracovaná dokumentace se musí pravidelně aktualizovat v závislosti na změnách právních předpisů či změnách v organizaci, kontrola dokumentace má probíhat v rámci pravidelných kontrol stavu BOZP v organizaci.

Rozsah dokumentace si v podstatě stanovuje organizace sama, konzultantem a zpracovatelem by měla být odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.

Běžnou součástí dokumentů BOZP jsou například:

 • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
 • kategorizace práce
 • směrnice pro poskytování OOPP, mycích a desinfekčních prostředků
 • evidence poskytování OOPP
 • směrnice pro šetření, evidenci a hlášení pracovních úrazů
 • kniha úrazů
 • traumatologický plán
 • osnova pro školení o BOZP
 • dokumentace o provedeném školení BOZP a dalších odborných školeních
 • směrnice - zakázané práce
 • pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, bezpečnostní listy
 • dopravní řád
 • řády skladu
 • místní provozní bezpečnostní předpisy
 • pracovní postupy
 • systém bezpečné práce při provozu na zdvihacích zařízeních
 • harmonogram revizí, revizní zprávy (elektrické zařízení, tlakové zařízení, zdvihací zařízení, technické prohlídky VZV atd.)

Podle potřeby provádíme nejen vstupní zhodnocení stavu BOZP v organizacích včetně fyzické prohlídky pracovišť a objektů, ale také zavádíme systém BOZP, zpracováváme dokumenty a provádíme pravidelné aktualizace dle potřeby.

Při smluvní spolupráci Vám rovněž nabízíme bezplatné zastupování Vaší organizace při kontrole.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít